Algemene voorwaarden Jan Valken Behangservice, februari 2022
Deze algemene voorwaarden vervangen met directe ingang alle voorgaande versies en zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Jan Valken Behangservice en de opdrachtgever.

Artikel 1: Offertes
– De offerte wordt voorzien van een dagtekening en is geldig tot 14 dagen na dagtekening.
– Offertes van Jan Valken Behangservice zijn vrijblijvend indien zij niet binnen de termijn van aanvaarding worden aanvaard door de opdrachtgever.
– De offerte wordt schriftelijk of per e-mail gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. Bij deze laatste mogelijkheid geldt een mondeling akkoord als bindend.
– Het aanbod/ de offerte omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken. Het oppervlakte van de behangwerkzaamheden wordt berekend door Jan Valken Behangservice.
– Meer- of minderwerk voor een totaal bedrag hoger dan 10% van de vooraf overeengekomen prijs, wordt behoudens spoedeisende omstandigheden vooraf schriftelijk overeengekomen.
– De werkzaamheden worden op werkdagen verricht tussen 08:00 en 16:00, tenzij anders werd overeengekomen.
– De overeenkomst komt tot stand door ondertekening / akkoord van de offerte door Jan Valken Behangservice en de opdrachtgever.
– Bij annulering van de offerte ná ondertekening / akkoord zal Jan Valken Behangservice 10% van het offerte bedrag in rekening te brengen.

Artikel 2: Inschakeling derden
Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Jan Valken Behangservice het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten. Opdrachtgever wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

Artikel 3: Verplichtingen van Jan Valken Behangservice
– Jan Valken Behangservice zal het werk naar behoren en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren.
– Instructies van behang leveranciers zullen door jan Valken Behangservice worden gerespecteerd.
– Jan Valken Behangservice is verplicht de opdrachtgever te wijzen op onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder de effecten van het werken op een ondeugdelijke ondergrond.
– Jan Valken Behangservice is aansprakelijk voor de door hem aangebrachte schade, tenzij deze hem niet is toe te rekenen.

Artikel 4: Verplichtingen van de opdrachtgever
– De opdrachtgever stelt Jan Valken Behangservice in de gelegenheid het werk te verrichten op de vooraf bekendgemaakte werktijden. Tevens zorgt de opdrachtgever ervoor dat de plaats(en) waar de werkzaamheden verricht zullen worden, goed toegankelijk- en verlicht zijn en voldoende ruimte bieden voor de uit te voeren werkzaamheden.
– De opdrachtgever verschaft aan Jan Valken Behangservice aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever.
– Indien opdrachtgever zelf zorg draagt voor het behang, is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor controle op gelijkluidende verfbaden en zo voorts.
– De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, door gebreken aan de (on)roerende zaken en/of gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever beschikbaar zijn gesteld. Hieronder de noodzaak voor gladde-, schone-, droge- en vetvrije-ondergronden.

Artikel 5: Betaling
– Direct na het afronden van kortlopende de werkzaamheden, dient Jan Valken Behangservice bij de opdrachtgever de eindafrekening in. Opdrachtgever draagt zorg voor directe betaling.
– Bij werkzaamheden met een werktijd vanaf één week, wordt er per week een factuur ingediend. Opdrachtgever draagt per factuur zorg voor betaling binnen twee werkdagen.
– Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting zal Jan Valken Behangservice een rente gelijk aan de wettelijke vertragingsrente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag.
– Jan Valken Behangservice is na het verstrijken van de betalingstermijn bevoegd tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien Jan Valken Behangservice hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten geheel voor rekening van de opdrachtgever.
– Indien opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Jan Valken Behangservice bevoegd de nakoming van de aangegane verplichtingen tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied. Bovenstaande geldt ook indien Jan Valken Behangservice het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de opdrachtgever te twijfelen.

Artikel 6: Garantie
Jan Valken Behangservice garandeert dat eventuele zichtbare gebreken in het werk na oplevering kosteloos zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen verband houdt met de door Jan Valken Behangservice uitgevoerde werkzaamheden.
Jan Valken Behangservice garandeert dat het behang/de wandbekleding op een correcte wijze wordt aangebracht, alsmede dat de daarvoor geldende fabrieksvoorschriften in acht worden genomen.

Artikel 7: Geschillen
Op de tussen de opdrachtgever en Jan Valken Behangservice gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht door een rechtbank Nederland.